تبلیغات
چاخته - نهی از منکر (شعر طنز محلی)

چاخته

( اگه خسّه هسی از دسّ دنیا - بووی جونی بیو کِر چاخته ی ما )

نهی از منکر (شعر طنز محلی)نهی از منکر

(شعر طنز م
حلی)تو مسجد ما یه شیخی رفت منبر


گپش زت هوم شویی از نهی منکرکه نهی منکر دِه ای روزا کِماین


کسی دی کار کسیش نی ، نه چه واین؟چه واین امرِ معروف ای بووا جون


کُیا رفتن دِه ایسا دین و ایمونسیچه مردم همه دی جا اِتو زِه ؟


همتِی کافرایِیتو دو روزه ؟


  

نمی فهمی خُیا شاتو خِضب کُند


شی و ریتو می کند با زلزلِی تندهمتِی وایِسِی ولله غافل


کِتو گِرتِن نماز و باکیا وِلمو تا که اُم شنی ای نکته از شیخ


ز وحشت موین سِرُم وایی همش سیخسواش صُب گَه مو سی خاطر کمی کار


لواسُم  بَر که و رفتم سی  بازارتو بازار گیر کار بیدم که یَکهو


یه صحنِیم دی که از چش واپِری خو


.

.

.


متن کامل شعر در ادامه مطلب


نهی از منکر

(شعر طنز محلی)تو مسجد ما یه شیخی رفت منبر


گپش زت هوم شویی از نهی منکرکه نهی منکر دِه ای روزا کِماین


کسی دی کار کسیش نی ، نه چه واین؟چه واین امرِ معروف ای بووا جون


کُیا رفتن دِه ایسا دین و ایمونسیچه مردم همه دی جا اِتو زِه ؟


همتِی کافرایِیتو دو روزه ؟


  

نمی فهمی خُیا شاتو خِضب کُند


شی و ریتو می کند با زلزلِی تندهمتِی وایِسِی ولله غافل


کِتو گِرتِن نماز و باکیا وِلمو تا که اُم شنی ای نکته از شیخ


ز وحشت موین سِرُم وایی همش سیخسواش صُب گَه مو سی خاطر کمی کار


لواسُم  بَر که و رفتم سی  بازارتو بازار گیر کار بیدم که یَکهو


یه صحنِیم دی که از چش واپِری خویه دوتی می خه تو بازار سی خوش کشت


لواساش تنگ بی و آرایشش مشتهمه گُت و کوچیک ، بچ بار، جوون ، پیر


چشاشو رُو ای بی نوامبِیَن سیرنه چایر بی سرش نه شالِ اَیلی


دُمِ عُینک می گشتِش میرزا مَیلیری مرزِنگِش ریمِل، موینش به رنگ تش


غولو مندو دو کُرپا کرده بی غش ری صورت پنکک و ماتیک ری لُنج


بووی ملا خِیِر افسرده تو کنجدو تا بُرماش اِشا کردِی بی تأتو


عصاش وُردا کِرِم لهمو دُمِش رُو   از او حاجی بیگی  تا مُندو چیش کاج


تو بازار دینشو نِیِی به حرّاجمو تا ای صحنه اُم دی نهیِ منکر


اِمِت تو ذهنُم و گپ شیخ ری منبرتو دل اُم گو که مو هِسُم مسلمون


نباید مِث اینا بفروشم ایمونمو ایسا بُی بِشُم رفعِ شِرایَم


بِرِ ای دختکو نهی منکرایَمو دُو رفتم هِلِش اُم گو دوهتَک


ایکِی زُرّامُخو یِک لحظه وُیسَککه بی چایَر سیچه اَندِی تو بازار


گُلی ، می چینِنِت بَیوَخت آهازارتو که آرایِشت ایکِی هِسِن مَشت


مُخو تو بِینِ ای نامحرما کَشتبا ای اُوضِیِ بازار و گیرونی


سی جُون مُونا چه مُفتِر چِش چِرونی؟!!!نِمینی سِیلِ مردم همه شِی تون


گُناشو تو ای دنیا همه پِی تونوُ  هیم کارا خُیا صبرِش سِر اَندِن


خِضَب کِردن وُ دی جَهلِش در اندنسی هیمنِی هن زمی لرزه تو ای فصل


دی وایِن مث سِرُم ری خونیا وصلگناه وایِن تو دهنِت مث بینیزه


سی هیمنِی هِن خُیا بارو نِمیزهمو تا ایم گو دوهتَک سی مو اِش گفت


بِرُم خیلی تو هِی می گِی گپِ مُفتتو بِر مردم ایسا اِت آبِروم بُرد


تو اِت کِرد روحِ مو شی ای پِیات خوردایسا زنگ می زنم سی شیم ری همراش


تا بیت حالِت بیارِت او سِرِ جاشحالا کارُم دُرُسایی مو اینجا


عِجَو شِرّیم خِری سی خوم مو ایساهِنی ری او گوشِش نِنِی بی گوشیش


که فِرتِنگی وایی حاضر هُمو شیشمو سِیلُم که اوشَم واسِی زیر ابرو


تو دل خوم اُم گو تُف ای لعنتِ اوپِسِ مرگ هیکلش بی کَدّ وَرزا


سِرِش گُت اِینِهو تاپونِ خُرماسی مُش گو میچِکَک هسی چه کاره


که مِی و می زنی وُ زِن مو غارِهیه مُشتیش زَت تو کُم مو جان کِلُودی


که مو وُراسِیُم مِث فیلم سه بُعدیتو دل خوم اُم گو آروم آخُه نامرد


نه آزارِت چه بی ؟ نِت بی تو  کُم درد ؟چه کارِت بی حِجاوِ  ای خِراون


نمی فهمی که دِنیا بی صِحاوِنایسا می کو تو زیرِ ای پِیاش لَه


اگه سی کَس بِگِی هِی مُفتی تو چَهتو هیم فِکرا بِیُم که یکی رُو وَل


صِیاش زَت شِی مو که سِیلاکو هِل یَلدُرُسِّن نهیِ منکر واجِبِن کا


اُما هِن آبرو واجبتر ایناای رسمش نی تو بازار بِینِ لشکر


بریزی آبرو سی نهی منکرکه اِش گوتِن که ای زات هاکُنی جون ؟


اینا وِل کو ، برو خوت هاکو دَرمونتو اول علمِ کارِت کامِلا کو


اوسا واگرد و حَلِّ مُشکِلا کو


...


محمد تابناک (میشمح)

طبقه بندی: شعر محلی،
[ شنبه 29 فروردین 1394 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ میشمح ] [ نظرات() ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه